دانلود سوالات ورودی ارشد الهیات و معارف اسلامی ۵ سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی ۵ کد ۱۱۱۵ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، زبان عربی، فقه، اصول

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده نمایید ادامه مطلب »

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی ۴ سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی ۴ کد ۱۱۱۴ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، زبان عربی، ادیان و مذاهب، تصوف و عرفان، تاریخ اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده نمایید ادامه مطلب »

دانلود سوالات ورودی ارشد الهیات و معارف اسلامی ۳ سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی ۳ کد ۱۱۱۳ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، زبان عربی، فلسفه و کلام اسلامی، منطق

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده نمایید ادامه مطلب »

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی ۲ سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی ۲ کد ۱۱۱۲ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، زبان عربی، فقه، اصول

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده نمایید ادامه مطلب »

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی ۱ سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی ۱ کد ۱۱۱۱ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، زبان عربی، علوم قرآنی، تفسیر، حدیث

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده نمایید ادامه مطلب »

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی کد ۱۱۱۳ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، زبان عربی، فلسفه و کلام اسلامی، منطق

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده نمایید ادامه مطلب »

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه علوم اجتماعی کد ۱۱۰۸ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، روش تحقیق، نظریه های جامعه شناسی، مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی، جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی، مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی، مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی، مردم شناسی فرهنگی، نظریه های مطالعات جوانان، حوزه ها و مفاهیم اساسی توسعه روستایی، حوزه ها و مفاهیم اساسی توسعه روستایی، حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاع اجتماعی، تئوریه های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیکها و روشها، حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم، دانش اجتماعی مسلمین، فلسفه اسلامی

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید. ادامه مطلب »

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه مدیریت اجرایی (اجرایی- امور شهری- MBA- پروژه) کد ۱۱۴۸ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی (اجرایی- شهری- پروژه)، استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، دانش مسایل روز در زمینه مدیریت مؤسسات تولیدی خدماتی و طرح های عمرانی، نظریه های عمومی مدیریت، زبان فارسی، ریاضیات عمومی ۱و۲ (دوره فنی و مهندسی)

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده نمایید ادامه مطلب »

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه علوم اقتصادی کد ۱۱۰۵ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، ریاضی، آمار، مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید ادامه مطلب »

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی کد ۱۳۰۴ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تصصی، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد توسعه و سیات کشاورزی، مدیریت مزرعه

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید ادامه مطلب »